Het voorgestelde art. 15, vierde lid Wet Vpb bij voorbaat geliquideerd (1996.35.3304)


Noot bij Notafax 220 inzake de voorgestelde maatregel in de vennootschapsbelasting om binnen een fiscale eenheid de horizontale verliescompensatie binnen de fiscale eenheid tussen de overnameholding en de van een derde overgenomen winstgenererende vennootschap (werk-BV) te beperken. De door de overnameholding verschuldigde rente op een bij een verbonden lichaam aangegane lening kan slechts worden afgezet tegen haar eigen winsten en niet tegen de winsten van de verworven werk-BV. Dit is slechts anders indien voor de verwerving van werk-BV daadwerkelijk vreemd vermogen is aangetrokken, dus…

Verder lezen