In hoeverre staan commerciële activiteiten in de weg aan een ANBI-status?


Naar aanleiding van vragen die hem waren gesteld, heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer medegedeeld dat activiteiten met een commercieel karakter niet per se een belemmering hoeven te zijn voor de ANBI-status. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten waarmee middelen worden verworven voor het doel van de instelling. De ANBI-status wordt thans echter niet verleend als de commerciële activiteiten zodanig zijn dat het onderscheid met een onderneming vervaagt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als het beleid en de activiteiten van de instelling niet nagenoeg uitsluitend zijn gericht op het algemeen nut maar op de continuïteit van de onderneming. De regering is evenwel voornemens om in het Belastingplan 2012 een ruimhartiger standpunt in te nemen met betrekking tot het toestaan van commerciële activiteiten. Indien een ANBI haar commerciële activiteiten in een separate BV onderbrengt, heeft dit in beginsel geen gevolgen voor de ANBI-status mits de instelling feitelijk het algemeen nut beoogt, daarbij de commerciële activiteiten en deelnemingen in acht nemend. In tegenstelling tot een stichting is een BV in beginsel wel integraal belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. In dat geval is het de vraag in hoeverre de BV een beroep kan doen op de Vpb-faciliteiten zoals artikel 9.1.h Wet Vpb.
TK Aanhangsel Handelingen 2010-2011, nr 2953
Verder lezen
Terug naar overzicht