Hof Amsterdam 07-10-1999, Prg. 2001, 5788


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Directeur. Concurrentiebeding.

De arbeidsovereenkomst van een werknemer (12 jaar in dienst als verkoper en later vijf jaar als directeur) wordt op zijn verzoek ontbonden. De rechtbank kent een vergoeding toe van NLG 700.000,--. De werknemer vordert in kort geding schorsing van het concurrentiebeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een jaar, die hij heeft ondertekend toen hij directeur werd. De president weigert de voorziening. De werknemer gaat in hoger beroep, stellende dat het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk had moeten worden overeengekomen ex art. 7:653 BW toen zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werd omgezet in een voor onbepaalde tijd. Het Hof is met de president van oordeel dat partijen in de arbeidsovereenkomst expliciet zijn overeengekomen welke arbeidsvoor- waarden, waaronder het concurrentiebeding, zouden gelden wanneer de arbeidsovereenkomst na een jaar zou worden voortgezet. Met betrekking tot de stelling van de werknemer dat er sprake is van schadeplichtig ontslag in de zin van art. 7:653 lid 3 BW, zodat de werkgever geen rechten aan het concurrentiebeding kan ontlenen, is het Hof van oordeel dat de president terecht het beroep op dit artikel heeft verworpen. De ten laste van de werkgever toegekende vergoeding bij rechterlijke ontbinding kan niet worden gelijk gesteld met de schadeplichtigheid bij ontslag, ongeacht of de werkgever een verwijt kan worden gemaakt. Dat de rechtbank Amsterdam wel analogie met art. 7:653 lid 3 BW heeft aangenomen, doet daar niet aan af omdat het in die zaak ging om een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. Hoewel de werknemer moet worden toegegeven dat van hem (anders dan de president van oordeel was) niet gevergd kon worden zijn vroegere functie van verkoper te aanvaarden, leidt dit niet tot een andere beslissing omdat het hier niet een beslissingdragende overweging betreft. Het Hof bekrachtigt het vonnis van de president

Verder lezen
Terug naar overzicht