Hof 's-Hertogenbosch 20-04-2004, JAR 2004, 205


Aansprakelijkheid werknemer. Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2004, 205.

De werknemer, werkzaam als taxichauffeur, is op 24 juni 1999 's nachts tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden een ongeluk overkomen, waarbij de taxi van zijn werkgever is beschadigd. Blijkens expertise bedroeg de schade NLG 8.085,11 exclusief BTW. De werkgever heeft de werknemer voor deze schade aansprakelijk gesteld. De kantonrechter heeft de werknemer opgedragen om te bewijzen dat hij voldeed aan de uitzondering "bestemmingsverkeer", dan wel dat hij, hoewel de verkeersregels bewust schendende, op de voor alle verkeer – behoudens bestemmingsverkeer – afgesloten weg met uiterste voorzichtigheid heeft gereden, zodat de schade niet voorzienbaar was. Bij eindvonnis heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werknemer niet in dit bewijs was geslaagd en daarom de schade moest vergoeden. Op het hoger beroep van de werknemer overweegt het hof dat de kantonrechter ten onrechte de werknemer een bewijsopdracht heeft gegeven, terwijl het aan de werkgever is om te bewijzen dat sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Aan een bewijsopdracht aan de werkgever wordt echter niet toegekomen, omdat als vaststaand kan worden aangenomen dat de werknemer geen opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van art. 7:661 BW kan worden verweten. Niet gebleken is dat de werknemer een vooropgezet plan had om het ongeval te veroorzaken. Van opzet is derhalve geen sprake. Voor een bewust roekeloos handelen is vereist dat de werknemer zich ten tijde van het ongeval daadwerkelijk bewust was van het roekeloze karakter van zijn gedraging. Daarvan zou eerst sprake zijn geweest indien de werknemer zich ervan bewust zou zijn geweest dat door het nemen van de afgezette, kortere, route de kans dat het ongeval zich zou verwezenlijken aanzienlijk groter was dan de kans dat dit niet zou gebeuren, maar hij zich daardoor niet heeft laten weerhouden. Omstandigheden waaruit blijkt dat de werknemer deze kans heeft aanvaard zijn echter niet gebleken. Integendeel, de werknemer heeft onweersproken gesteld dat hij de dag voor het ongeval dezelfde route had gereden en dat toen geen sprake was van wegwerkzaamheden. De werknemer is daarom niet aansprakelijk voor de schade van de werkgever.

Verder lezen
Terug naar overzicht