Hoge Raad 29-10-1999 Geerman/Aruba Hotel, RvdW 1999, 157, JAR 1999, 256


Opzegging. Ziekte. Zwangerschap. Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 256.

Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst van een zwangere werkneemster met toestemming van de Directie Arbeid op. De werkneemster vordert doorbetaling van loon, stellende dat zij arbeidsongeschikt in verband met haar zwangerschap is geraakt en dat de werkgever dus niet mag opzeggen. Bovendien is de opzegging onregelmatig, op grond waarvan de werkneemster een schadevergoeding vordert. Het Gerecht in eerste aanleg wijst de vordering toe en veroordeelt de werkgever tot betaling van NLG 11.000,-- bruto. Het Gemeenschappelijke Hof vernietigt het vonnis en wijst de vordering af. Het Hof is van oordeel dat art. 7:670 lid 4 (oud) BW (opzegverbod gedurende de zwangerschap) geen geldend Arubaans recht is. De Hoge raad acht dit oordeel juist. Volgens het concordantiebeginsel ex art. 39 lid 1 Statuut voor het Koninkrijk wordt het burgerlijk recht in de drie landen van het Koninkrijk "zoveel mogelijk" op overeenkomstige wijze geregeld. Totstandkoming van een nieuwe wettelijke regeling heeft op grond van dit concordantiebeginsel niet tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het op Aruba geldende recht. Het oordeel van het Hof dat de werkneemster door de opzegging niet is getroffen in de belangen die art. 1615h lid 2 BW Aruba beoogt te beschermen (bescherming tegen ontslag wegens ziekte en tegen verkorting van de sollicitatietermijn en het vrijwaren van psychische druk) geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft vastgesteld, ervan uitgaande dat de werkneemster ten tijde van het indienen van het ontslagverzoek niet arbeidsongeschikt was, dat de werkneemster niet wegens arbeidsongeschiktheid is ontslagen en dat er, omdat zij toen al wist dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet wenste voort te zetten, geen sprake was van verkorting van de sollicitatietermijn of van psychische druk als gevolg van het ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Verder lezen
Terug naar overzicht