Hoge Raad 30-03-2001 (De Jonge/SVRZ), RvdW 2001, 68, JOL 2001, 203, NJ 2001, 303, JAR 2001, 79


Ontbinding gewichtige redenen (Besluit oproepingen). Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 79.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster. De kantonrechter roept de werkneemster op ter zitting te verschijnen. De werkneemster die geen verweerschrift heeft ingediend, verschijnt niet. De aangetekende brief met de oproep wordt als "niet afgehaald" terugontvangen. De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster behoorlijk is opgeroepen en wijst het verzoek toe. De werkneemster gaat in hoger beroep wegens schending van het beginsel van hoor en wederhoor door te beschikken zonder inachtneming van art. 6 van het Besluit oproepingen, mededelingen en zendingen verzoekschriftprocedure. De rechtbank acht dit Besluit niet van toepassing op de oproeping in een ontbindingsprocedure omdat titel 1.12 Rv bij inwerkingtreding van titel 7.10 BW niet van toepassing is verklaard. Analoge toepassing zou in strijd zijn met het spoedeisende karakter van de ontbindingsprocedure. De rechtbank is van oordeel dat het beginsel van hoor en wederhoor niet is geschonden. De Hoge Raad acht dit oordeel onjuist. Art. 429a tot 429r Rv zijn bij wet van 10 maart 1984 (Stb. 1984, 97) inwerking gesteld voor boek 4 en 5 BW waaronder art. 1639w BW (oud). Overplaatsing van dit artikel naar boek 7A BW respectievelijk boek 7 BW als art. 7:685 heeft hierin geen wijziging gebracht, hoewel de artikelen niet opnieuw van toepassing zijn verklaard. De toepassing van de betreffende artikelen brengt mee dat het Besluit ook van toepassing is. Aangezien het recht op verweer een groter belang dient dan het spoedeisend karakter van de ontbindingsprocedure is het Besluit daarmee geenszins onverenigbaar. De Hoge Raad is van oordeel dat de werkneemster niet behoorlijk is opgeroepen en vernietigt de beschikking van de rechtbank en verwijst de zaak naar het Hof. Tenslotte herhaalt de Hoge Raad onder verwijzing naar het arrest van 29-09-2000 (Kuijper/ING, RvdW 2000, 194, JOL 2000, 449, JAR 2000, 224, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2000, blz. 195) dat de al of niet ontvankelijkheid bij het niet overleggen van een reïntegratieplan niet appellabel is

Verder lezen
Terug naar overzicht