HR 05-12-2003 (X/Y), JOL 2003, 635


Herstel dienstbetrekking. Kennelijk onredelijk ontslag. Matiging loonvordering. Ontslag op staande voet.

Een security agent wordt op staande voet ontslagen omdat hij alcohol zou hebben gedronken tijdens het werk. De werkgever verzoekt het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het GEA acht niet bewezen dat de werknemer alcohol heeft gedronken en wijst het ontbindingsverzoek af. De werknemer beroept zich op nietigheid van het ontslag op staande voet en vordert doorbetaling van loon. Het GEA matigt de loonvordering en veroordeelt de werkgever tot betaling van 14 keer NLG 771,--. De werknemer gaat in hoger beroep, wijzigt zijn eis en vordert vaststelling dat het ontslag kennelijk onredelijk is, opheffing van de loonmatiging en tewerkstelling. Het Hof is met het GEA van oordeel dat het ontslag op staande voet nietig is en dat de werknemer op grond daarvan recht heeft op doorbetaling van loon. Hoewel het Hof tevens van oordeel is dat het ontslag kennelijk onredelijk is, dient herstel dienstbetrekking te worden afgewezen omdat vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is. De werknemer gaat in cassatie. Het OM stelt dat bij het oordeel over de vraag of en in hoeverre ingeval van nietig ontslag op staande voet er reden is voor loonmatiging, de rechter die over de feiten oordeelt, alle bijzondere omstandigheden van het geval in aanmerking moet nemen. Verwijtbaar gedrag speelt daarbij een niet onbelangrijke rol. Het feit dat de werknemer twee flessen alcohol had op het werk, waartegen de werkgever bezwaar had, zeker gezien de veiligheidsfunctie van de werknemer, kan een reden geweest zijn voor loonmatiging. De klacht dat bij een dienstverband van vier jaar er geen grond bestaat voor loonmatiging, faalt, omdat met de duur van de arbeidsovereenkomst wel degelijk rekening wordt gehouden, zoals met alle relevante omstandigheden. Het OM concludeert tot verwerping van het beroep en de Hoge Raad volgt deze conclusie zonder nadere motivering op grond van art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht