HR 11-04-2003 (Baron c.s./Terra Nigra), JOL 2003, 218, NJ 2003, 430, JAR 2003, 108


Bepaalde tijd. CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 108.

In deze zaak vorderen seizoenskrachten in de tuinbouw loon op de grond dat zij voor de duur van het seizoen aanspraak hadden op tewerkstelling in een rechtstreeks dienstverband. Die aanspraak is gegrond op art. 49A van de Tuinbouw-CAO, dat de voorwaarden voor het recht van werknemers op wederindiensttreding bevat. In cassatie richten de werknemers onder meer klachten tegen de door de rechtbank aan art. 49A CAO gegeven uitleg. De Hoge Raad overweegt als volgt. Voor de uitleg van de bepalingen van de CAO zijn de bewoordingen daarvan en eventueel van de daarbij behorende schriftelijke toelichting, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, van doorslaggevende betekenis. Daarbij komt het niet aan op de bedoelingen van de partijen bij de CAO, voorzover deze niet uit de CAO-bepalingen en de toelichting daarbij kenbaar zijn, maar op de bewoordingen waarin de CAO en de toelichting zijn gesteld. Bij deze uitleg kan onder meer acht worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. De rechtbank heeft zijn uitleg gegrond op de bewoordingen van art. 49A lid 2, onder 2, in verbinding met de in dit lid onder 1 en 4 opgenomen bepalingen, en geoordeeld dat voor wederindiensttreding is vereist dat het dienstverband van zes maanden deel uitmaakt van dienstverbanden van in totaal (minstens) 12 maanden in de periode van 24 maanden voorafgaande aan de beëindiging van het laatste dienstverband. Aldus heeft de rechtbank de CAO-bepalingen, in aanmerking genomen dat het om seizoenarbeid gaat, op juiste wijze uitgelegd. Het onderdeel faalt derhalve, waarbij nog aantekening verdient dat, anders dan het onderdeel wil, niet als regel kan worden aanvaard dat minder duidelijke CAO-teksten dienen te worden uitgelegd in het voordeel van degene wiens positie de CAO beoogt te beschermen.

Verder lezen
Terug naar overzicht