HR 18-01-2002 (Albert Heijn/X), JOL 2002, 27, NJ 2002, 147, JAR 2002, 44


Bedrijfsongeval. Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 44.

Een caissière glijdt uit, komt ten val en raakt blijvend voor 50% arbeidsongeschikt. Zij acht haar werkgever, die geen melding heeft gemaakt van de val en geen rapport heeft opgemaakt over de toedracht, aansprakelijk. Drie jaar later, na inwerkingtreding van art. 7:658 BW (op grond waarvan op de werkgever de bewijslast rust dat hij niet tekort is geschoten in zijn zorgplicht), vordert de werkneemster schadevergoeding van haar werkgever. De kantonrechter acht de werkgever niet geslaagd in de bewijsopdracht en wijst de vordering toe. De werkgever betwist de toedracht van het ongeval en gaat in hoger beroep. Volgens de rechtbank doet de juiste toedracht er niet toe. Alleen al door geen ongevalsrapportage te maken heeft de werkgever niet voldaan aan zijn stelplicht inzake zijn zorgplicht. De rechtbank bekrachtigt het vonnis. In cassatie stelt het OM onder meer dat de rechtbank heeft aangenomen dat de strenge eisen die volgens de jurisprudentie voor inwerkingtreding van art. 7:658 BW golden met betrekking tot de stelplicht van de werkgever die ontkende dat hij was tekort geschoten in zijn zorgplicht, ook na inwerkingtreding zijn blijven gelden. De strenge eis van een ongevalsrapportage diende echter om met een redelijke mate van zekerheid vast te stellen of en in hoeverre het ongeval een gevolg was van onvoldoende veiligheidsmaatregelen. De Hoge Raad heeft echter inmiddels geoordeeld dat onder werking van art. 7:658 BW geen grond meer bestaat voor handhaving van de strenge regels met betrekking tot de stelplicht van de werkgever, omdat op grond van dit artikel de bewijslast is omgekeerd en de werkgever thans dient te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. (Zie HR 15-12-2000, RvdW 2001, 9, JOL 2000, 643, NJ 2001, 252, JAR 2001, 23, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 2001, blz. 33). Het OM concludeert tot vernietiging van het vonnis. De Hoge Raad volgt deze conclusie en verwijst de zaak naar het hof.

Verder lezen
Terug naar overzicht