Naar de inhoud

Huwelijkse voorwaarden, een schenking?

Het aangaan of wijzigen van de voorwaarden bij huwelijk, partnerschap of samenwonen kan vanaf 2018 een belastingaanslag opleveren.

Schenking? Het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden kan een vermogensverschuiving tot gevolg hebben. In een beleidsbesluit (stcrt. 2010, nr. 10783) is de lijn aangegeven die de inspecteur moet volgen voor het constateren van een belaste schenking. Dit besluit is volgens het kabinet echter onvoldoende duidelijk. Daarom is er een wetswijziging voorgesteld die per 1 januari 2018 in werking moet treden. Voor de erfbelasting worden soortgelijke bepalingen opgenomen. Let op: de regeling geldt natuurlijk ook bij een geregistreerd partnerschap en eveneens bij het aangaan of wijzigen van een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.

Het wetsvoorstel Er is geen sprake van een schenking bij het aangaan van een (al dan niet beperkte) huwelijksgemeenschap met gelijke delen. De hoofdregel wordt dat het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tot heffing van schenkbelasting leidt voor zover het aandeel in het totale vermogen (exclusief goederen verkregen onder een uitsluitingsclausule):

  • van de minst vermogende hoger wordt dan 50%; of

  • van de meest vermogende toeneemt.

Finale verrekening Een finale verrekening heeft evenmin gevolgen voor de schenk- of erfbelasting. Op grond van een finaal verrekenbeding wordt bij het einde van het huwelijk (echtscheiding of overlijden) verrekend alsof men was gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen.

Onderhands Worden er voorwaarden in een onderhandse akte vastgelegd of gewijzigd, dan zal de Belastingdienst per geval beoordelen of er sprake is van een schenking.

bz-advies

Deze nieuwe regels geven zekerheid over de mogelijkheid om beperkt onbelast vermogen te verschuiven. Echter alleen van de meest…