Huwelijksvermogen in faillissementsituaties (2015.16.2004)


Auteur plaatst in zijn bijdrage het wetsvoorstel 33 987 (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) in het perspectief van schuldensituaties.

Art. 1:96 lid 3 BW (ontwerp) zal het verhaal door privéschuldeisers beperken tot de helft van de opbrengst van het uitgewonnen goed dat tot de gemeenschap van goederen behoort. Art. 63 Fw bepaalt echter dat in geval van faillissement de gehele gemeenschap van goederen in het faillissement valt. Auteur meent daarom dat ook art. 63 Fw aangepast dient te worden. Zonder die aanpassing zou een privéschuldeiser die zich met behulp van beslag verhaalt, minder verhaalsmogelijkheden hebben dan in het geval de debiteur in staat van faillissement verkeert. Dit verschil zou een reden kunnen zijn om faillissement uit te lokken.

Bovendien schaft het wetsvoorstel art. 61 lid 4 Fw af. Tenzij de echtgenoot van de failliet slaagt in het leveren van het bewijs zoals vereist in art. 61 lid 4 Fw vallen ook de privégoederen van de niet-failliete echtgenoot in het faillissement. In de praktijk is het moeilijk om dat bewijs te leveren. De beoogde afschaffing van art. 61 lid 4 Fw voorkomt in de toekomst dus verhaal op het privévermogen van de niet-failliete echtgenoot.

Voortbouwend op het voorgaande meent auteur dat een echtgenoot ook een overnamerecht moet krijgen – conform aan art. 1:96 lid 3 BW – indien goederen tot een eenvoudige gemeenschap behoren; bijvoorbeeld in geval een woning op beider naam is verkregen, terwijl zij iedere gemeenschap van goederen bij huwelijksvoorwaarden hebben uitgesloten. Hij vindt in dat geval een overnamerecht wenselijk, zowel binnen als buiten faillissement. Een onverdeeld aandeel in een goed is volgens hem in de praktijk namelijk niet uit te winnen. Een overnamerecht zou daarom onnodige kapitaalvernietiging voorkomen. Indien de wet daarvoor geen grondslag biedt, meent hij dat partijen het overnamerecht ook zelf in huwelijksvoorwaarden kunnen overeenkomen.

M.C.J.M. Hermus, EB, 2, 2015, nr. 12, p. 27 e.v. (MK)

Verder lezen
Terug naar overzicht