HvJ EG 11-05-1999 Angestelltenbetriebrat/Gebietskrankenkasse, JAR 1999, 132, NJ 1999, 765


Gelijke behandeling. Loon (functiewaardering).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 132.

Een Oostenrijks sociaal verzekeringsorgaan beloont de als psychotherapeut werkzame psychologen anders dan de psychotherapeut werkzame artsen. De psychologen ontvangen een lager salaris. De "Angestelltenbetriebsrat" verzoekt daarop de rechter vast te stellen dat de psychologen in dezelfde salarisgroep moeten worden ingeschaald, gezien hun opleiding en werkzaamheden. Bovendien zou er sprake zijn van discriminatie omdat voornamelijk vrouwen als psycholoog werkzaam zijn. Volgens de werkgever is er wel degelijk verschil in opleiding en kwalificatie, nu de als specialisten aangestelde artsen in noodgevallen verplicht zijn ook andere medische handelingen te verrichten. De Oostenrijkse rechtbank legt de zaak voor aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof overweegt dat om uit te maken of werknemers gelijke arbeid verrichten, onderzocht moet worden of deze werknemers gelet op een reeks van factoren, waaronder aard van het werk, de opleidingsvereisten en arbeidsomstandigheden kunnen worden geacht zich in een vergelijkbare situatie te bevinden. De beroepsopleiding is niet slechts een van die factoren die een verschil in beloning objectief kunnen rechtvaardigen, doch ook een van de criteria op grond waarvan kan worden nagegaan of de werknemers gelijke arbeid verrichten. Bij de werkgever doen de als psychotherapeut werkzame psychologen en artsen op het eerste gezicht identiek werk. Zij gebruiken echter bij de behandeling van hun patiënten kennis en vaardigheden die ze in verschillende studierichtingen hebben verworven. Bovendien zijn artsen ook bevoegd voor het uitoefenen van activiteiten, waartoe psychologen niet bevoegd zijn. Op grond hiervan worden beide groepen werknemers niet geacht zich in een vergelijkbare situatie te bevinden en is er geen sprake arbeid van gelijke aard, in de zin van art. 119 EG-verdrag of van Richtlijn 75/117 EEG (gelijke beloning).

Verder lezen
Terug naar overzicht