HvJ EG 14-09-1999 Gruber/Silhouette, JAR 1999, 236


Ontslag(name) op staande voet (dringende reden: gebrek aan kinderopvang). Gelijke behandeling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 236.

Een werkneemster beëindigt haar dienstverband van acht jaar om voor haar kinderen te gaan zorgen, hoewel ze eigenlijk wilde blijven werken. De werkneemster stelt ontslag te hebben genomen op grond van dringende redenen, namelijk ontoereikende voorzieningen voor kinderopvang. Op grond van de Oostenrijkse wet ontvangen werknemers bij beëindiging van het dienstverband een ontslagvergoeding. Deze vergoeding is niet verschuldigd als de werknemer zelf opzegt, tenzij er sprake is van een in de wet omschreven dringende reden. Vrouwen die na een dienstverband van meer dan vijf jaar tijdens het ouderschapsverlof voortijdig ontslag nemen, hebben recht op de helft van de verschuldigde ontslagvergoeding. Dit geldt ook voor mannelijke werknemers. De werkneemster acht de bepaling indirect discriminerend omdat meer vrouwen dan mannen gedwongen zijn ontslag te nemen wegens gebrek aan kinderopvang. De Oostenrijkse rechter legt de zaak voor aan het Europese Hof van Justitie. Volgens het Hof gaat het in casu om de vraag of de situatie van werknemers die ontslag nemen om voor hun kinderen te zorgen vergelijkbaar is met die van werknemers die ontslag nemen op grond van dringende redenen. In dit laatste geval gaat het om situaties die verband houden met de arbeidsvoorwaarden binnen een onderneming of met het gedrag van de werkgever, waardoor voortzetting van de arbeidsovereenkomst volstrekt onmogelijk is en van de werknemer niet verlangd kan worden de arbeidsverhouding voort te zetten, zelfs niet gedurende de opzegtermijn. Deze situaties verschillen van die van de werkneemster. Het uitsluiten van de werkneemster van het recht op volledige ontslagvergoeding is dan ook geen indirect discriminerende maatregel. Het feit dat de kinderopvang grotendeels in handen is van de overheid en door de overheid wordt gefinancierd, maakt dit niet anders.

Verder lezen
Terug naar overzicht