HvJ EG 26-09-2000 (Mayeur/APIM), JAR 2000, 239


Overgang onderneming (overdracht activiteit van privaatrechtelijke naar publiekrechtelijke rechtspersoon).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 239.

Een werknemer in dienst bij een vereniging zonder winstoogmerk met als doel het promoten van de stad Metz, houdt zich bezig met het werven van advertenties voor een stadsgids. De vereniging wordt ontbonden en de activiteiten worden overgenomen door de stad Metz. Als gevolg daarvan wordt de werknemer ontslagen. De werknemer beroept zich op overgang van onderneming. De Franse rechter legt de zaak voor aan het Europees Hof. Het Hof overweegt dat overgang van een economische activiteit van een privaatrechtelijke naar een publiekrechtelijke rechtspersoon in beginsel binnen de richtlijn overgang onderneming valt (77/187). Uitsluiting van de werking van de richtlijn is alleen aan de orde in geval van reorganisatie van de structuur van een openbaar lichaam of bij overgang van bestuurstaken tussen openbare lichamen. In dit geval is daarvan geen sprake, maar gaat het om de overgang van een economische activiteit. Deze kan niet worden uitgesloten op de enkele grond dat de activiteit zonder winstoogmerk of in openbaar belang wordt uitgeoefend (zie ook HvJ EG 19-05-1992 Redmond Stichting, NJ 1992, 476, Rechtspraakoverzicht Arbeidsrecht 1992, blz. 237). Beslissend voor de vraag of er sprake is van overgang van onderneming is of de identiteit van de betrokken eenheid bewaard is gebleven. Het is aan de nationale rechter dit in samenhang met alle relevante aspecten te onderzoeken. Voor zover op grond van het Franse recht bij overgang van een activiteit naar een publiekrechtelijke rechtspersoon de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd, dient dit als een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer te worden beschouwd, zodat de arbeidsovereenkomst moet worden geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever.

Verder lezen
Terug naar overzicht