HvJ EG 27-10-1998 Boyle/EOC, JAR 1999, 14, NJ 1999, 518


Gelijke behandeling. Zwangerschap.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 14.

Een aantal werkneemsters vordert van het Industrial Tribunal een aantal bepalingen uit het personeelshandboek van de werkgeefster nietig te verklaren wegens discriminatie. De rechter legt de zaak voor aan het Hof van Justitie EG met de vraag of de bepalingen in strijd zijn met de Richtlijnen Gelijke Behandeling. Het Europese Hof verklaart voor recht dat de Richtlijn Gelijke Behandeling zich niet verzet tegen de bepaling, volgens welke vrouwen hun bovenwettelijke zwangerschapsuitkering moeten terugbetalen indien zij na de bevalling hun werkzaamheden niet voor tenminste één maand hervatten. Ook de bepaling dat een werkneemster, die onmiddellijk voorafgaand aan haar zwangerschapsverlof met ziekteverlof is, wegens ziekte in verband met zwangerschap en tijdens het ziekteverlof bevalt, wordt verplicht de aanvangsdatum van het zwangerschapsverlof te vervroegen tot het begin van de zesde week voorafgaand aan de bevalling of het begin van het ziekteverlof, is niet in strijd met de Richtlijn Gelijke Behandeling. De bepaling die een vrouw verbiedt ziekteverlof op te nemen tijdens het zwangerschapsverlof, tenzij zij besluit haar arbeid te hervatten en daarmee het zwangerschapsverlof definitief te beëindigen, is niet verenigbaar met de Richtlijn Gelijke Behandeling, in tegenstelling tot het verbod om ziekteverlof op te nemen tijdens een door de werkgever toegekend aanvullend zwangerschapsverlof. Daarnaast staat de richtlijn niet in de weg aan een bepaling die de periode waarin het recht op vakantie wordt opgebouwd, beperkt tot de periode van 14 weken zwangerschapsverlof en de opbouw van dit recht opschort tijdens het aanvullende zwangerschapsverlof dat door de werkgever wordt toegekend. Wel is in strijd met de Richtlijn Gelijke Behandeling een bepaling, die de opbouw van pensioenrechten tijdens het zwangerschapsverlof beperkt tot de periode waarin de vrouw een beloning ontvangt uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of van de nationale wettelijke regeling.

Verder lezen
Terug naar overzicht