Indexering canon agrarische erfpacht


V geeft in 1990 een boerderij met landerijen in erfpacht uit aan P voor de tijd van 36 jaar en tegen een canon van ƒ 31.000 per jaar. Eenmaal per vijf jaar, voor het eerst per 1 januari 1995, zal de canon worden herzien overeenkomstig de wijzigingen van de hoogst toelaatbare pachtprijs voor zeekleigronden categorie II, bedoeld in het Pachtnormenbesluit. In 1995 wordt de systematiek van het Pachtnormenbesluit gewijzigd: het onderscheid naar grondsoort wordt vervangen door een norm per regio, onderscheiden naar grasland, bouwland enz…

Verder lezen