Naar de inhoud

Inlichtingenplicht college

De Gemeentewet bepaalt dat het college de gemeenteraad alle inlichtingen geeft die de raad nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak. In veel gemeenten is er met enige regelmaat discussie over de vraag hoever de inlichtingenplicht van het college strekt.

Sommige gemeenten hebben nadere regels c.q. verordeningen opgesteld om aan de inlichtingenplicht richting te geven. Echt sluitend is het allemaal niet. Soms leidt de inlichtingenplicht tot de vertrouwensvraag in de gemeenteraad. Daarbij gaat het vrijwel altijd over de vertrouwensvraag van de raad naar het college. Op basis van onderstaande casus zal ik laten zien dat in het kader van de inlichtingenplicht ook de vertrouwensvraag van college naar gemeenteraad aan de orde kan zijn.

Risicoparagraaf

Een gemeenteraad ontvangt van het college een voorstel tot het instemmen door middel van kennisnemen van een conceptrealisatieovereenkomst voor de aanleg van een weg. Omdat het hier gaat om een overeenkomst zou de gemeenteraad (op basis van artikel 169, lid 4, Gemeentewet) alleen wensen en bedenkingen mogen uitspreken. In de overeenkomst echter is bepaald dat de gemeenteraad expliciet moet besluiten over de financiële bijdrage van de gemeente. Een normale bepaling gezien het budgetrecht van de gemeenteraad. De bijdrage van de gemeente staat keurig in het voorstel vermeld. Maar de onderliggende financiële stukken die deel uitmaken van de overeenkomst, zijn niet bijgevoegd. Een van de fracties van de gemeenteraad schrijft een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad. Hierin stelt de fractie de vraag om alsnog deze gegevens aan de raad te verstrekken. Het gaat de fractie voornamelijk om de risicoparagraaf. Aan het verzoek wordt geen gehoor gegeven en de desbetreffende fractie stemt uiteindelijk tegen het voorstel…