Inlichtingenplicht, schuldsaneringsregeling en gehuwde saniet (2002.42.2238)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2002, NJ 2002, 259, inzake de beëindiging van een schuldsaneringsregeling ten aanzien van twee met elkaar in algehele gemeenschap gehuwde partners op grond van art. 350 lid 3 sub c en e Fw (niet nakoming van de verplichtingen die uit de schuldsanering voortvloeien respectievelijk benadeling van schuldeisers). De man had de bewindvoerder moeten inlichten over de door hem verrichte onbetaalde arbeid en de door hem in dat verband ontvangen onkostenvergoeding. Geoordeeld werd dat nu de man in…

Verder lezen