Inspecteur hoefde niet te twijfelen aan juistheid aangifte


Samenvatting

Belanghebbende heeft in 1990 een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule afgesloten. In de jaren negentig (van de vorige eeuw) heeft hij tweemaal gegevens over deze verzekering, waaronder de polis, aan de inspecteur verstrekt. Belanghebbende heeft de verzekering niet aangepast aan de voorwaarden die vanaf 2001 aan de aftrek van lijfrentepremie worden gesteld. Desondanks heeft hij de premie in zijn aangiften voor de jaren 2001, 2002 en 2003 afgetrokken. De aanslagen 2001 en 2002 zijn zonder nader onderzoek vastgesteld. Bij een onderzoek voor het jaar 2003 blijkt dat belanghebbende ten onrechte aftrek heeft genoten. Dit heeft geleid tot navorderingsaanslagen over de jaren 2001 en 2002. Hof Den Bosch (NTFR 2007/1530) heeft geoordeeld dat navordering niet is toegestaan. De inspecteur heeft een ambtelijk verzuim begaan omdat de polis twee keer eerder was toegezonden en daarom in het dossier zat. De Hoge Raad casseert de hofuitspraak. Zelfs als de inspecteur kennis had genomen van deze polis, zou hij niet hebben hoeven twijfelen aan de juistheid van de aangifte. Uit de oude polis blijkt immers niet of de voorwaarden van de verzekering met ingang van 2001 zijn aangepast. Nu in het aangiftebiljet de lijfrentepremie was afgetrokken, mocht de inspecteur ervan uitgaan dat de voorwaarden waren aangepast. De inspecteur was derhalve niet in verzuim. Navordering over de jaren 2001 en 2002 is mogelijk.

Feiten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende heeft op 1 april 1990 bij een in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (hierna: de verzekering) afgesloten. In de jaren negentig heeft belanghebbende tweemaal desgevraagd…

Verder lezen
Terug naar overzicht