Internetconsultatie Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur


Tot 26 oktober 2015 ligt ter consultatie het Ontwerpbesluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak advocatuur.

Dit besluit bevat enige regelingen over de tenuitvoerlegging van bepaalde beslissingen die zien op tuchtrechtelijk veroordeelde advocaten. Artikel 48ab, tweede lid, van de Advocatenwet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld over de tenuitvoerlegging van de beslissing tot het opleggen van een tuchtrechtelijke geldboete. Met artikel 2 van dit besluit wordt aan deze opdracht uitvoering gegeven. In dat artikel is bepaald dat de tenuitvoerlegging geschiedt door of vanwege de Minister van Veiligheid en Justitie. Op grond van artikel 48, zesde lid, van de Advocatenwet kan, als een tuchtrechtelijke klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en een maatregel wordt opgelegd, tevens een beslissing worden genomen omtrent een kostenveroordeling van de tuchtrechtelijk veroordeelde advocaat. De laatste volzin van artikel 48, zesde lid, van de Advocatenwet biedt de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over de tenuitvoerlegging van de beslissing tot kostenveroordeling. Van die mogelijkheid wordt gebruik gemaakt in artikel 3 van dit besluit.

Het consultatiedocument vindt u op http://www.internetconsultatie.nl/tuchtrecht/document/1866

Verder lezen
Terug naar overzicht