Intrekbaarheid ontbindingsbesluit (2000.32.2288)


Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 mei 2000, JOL 2000, 313, waarbij werd uitgesproken dat een (onvoorwaardelijk) besluit tot ontbinding van een BV niet kan worden herroepen, gaat de auteur na of dit ook voor andere besluiten moet gelden. Een besluit tot statutenwijziging bijvoorbeeld kan worden ingetrokken zolang de statutenwijziging niet bij notariële akte is vastgelegd. Ditzelfde geldt voor een besluit tot uitgifte van aandelen.

M. van Olffen

WPNR 2000/6409 blz. 491

HR; 26 mei 2000; nr R99/182HR

Verder lezen