Invoering van beperking aftrek niet toegestaan


Samenvatting

Op 25 maart 2005 heeft Magoora een operational-leaseovereenkomst voor een voertuig afgesloten, die op 13 juni 2005 bij de Poolse belastingdienst is geregistreerd. De beperkingen voor de aftrek van de betaalde voorbelasting die op de aankoop van brandstof drukte volgens een wiskundige formule die was opgenomen in de btw-wet, zoals die gold op de dag van sluiting van de leaseovereenkomst, waren niet op Magoora van toepassing. Na de vaststelling van de nieuwe tekst van art. 86, lid 3, btw-wet, in de sinds 22 augustus 2005 geldende versie, vonden de beperkingen voor de aftrek van de betaalde voorbelasting over die aankoop evenwel toepassing op Magoora, aangezien de toegestane massa van het voertuig waarom het ging niet meer dan 3,5 ton bedroeg. Op de vragen die opkwamen in de gerechtelijke procedure verklaart het Hof van Justitie EG voor recht dat art. 17, lid 6, tweede alinea, Zesde Richtlijn zich ertegen verzet dat een lidstaat bij de omzetting van die richtlijn in nationaal recht de nationale bepalingen betreffende de beperkingen van het recht op aftrek van de betaalde voorbelasting over de aankoop van brandstof voor ten behoeve van een belaste activiteit gebruikte voertuigen in hun geheel intrekt, door die bepalingen op het tijdstip van inwerkingtreding van die richtlijn op zijn grondgebied te vervangen door bepalingen waarbij nieuwe criteria ter zake daarvan worden vastgesteld, wanneer laatstbedoelde bepalingen – wat ter beoordeling van de verwijzende rechter staat – de werkingssfeer van die beperkingen hebben uitgebreid. Het verzet zich hoe dan ook ertegen dat een lidstaat zijn op dat tijdstip in werking getreden wetgeving naderhand wijzigt in die zin dat daardoor de werkingssfeer…

Verder lezen
Terug naar overzicht