Naar de inhoud

Inwerkingtreding stortverbod deelstromen van AVI-bodemas

Dit besluit betreft het per 1 april 2016 in werking treden van het stortverbod voor deelstromen of residuen van de mechanische en fysische verwerking van de stromen van AVI-bodemas. Dit stortverbod is opgenomen in artikel I, onderdeel A, van het Besluit van 26 september 2012 tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (hierna: het besluit). Het gaat in dit wijzigingsartikel specifiek om artikel 1, eerste lid, onderdeel 23, onder b.

Bodemas van een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is de bodemas die resteert na verbranding in een inrichting die in hoofdzaak of uitsluitend is bestemd voor het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen in een roosteroven of een wervelbedoven. Voor onbehandeld AVI-bodemas geldt een stortverbod op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel 23, onder a, van het besluit. Dit stortverbod is al in werking getreden in tegenstelling tot onderdeel 23, onder b.

Om te voorkomen dat deelstromen of residuen na een behandeling van AVI-bodemas (alsnog) worden gestort, is in het besluit ook een stortverbod opgenomen voor deelstromen of residuen van de mechanische of fysische bewerking van stromen van AVI-bodemas. Dit stortverbod was nog niet van kracht.

Bron: 22-12-2015, Staatsblad 2015, 528