Inwerkingtreding wijziging Barro en Bro (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, etc.)


Besluit van 5 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Staatsblad 2014, nr. 174). Het genoemde Besluit van 16 mei 2014 treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Op deze datum is ook de inwerkingtreding van een wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening voorzien, die verband houdt met de inwerkingtreding van het voornoemde besluit, voor zover dit betrekking heeft op de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro).

Het Barro borgt een aantal van de nationale ruimtelijke belangen die deel uitmaken van het geldende nationale ruimtelijke beleid, zoals beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Kamerstukken II 2011/12, 32 660, nr. B/51, hierna: SVIR). Het Besluit van 16 mei 2014  voegt aan het Barro een titel toe over buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Met de toevoeging van deze titel aan het Barro wordt beoogd te waarborgen dat het leggen van buisleidingen die van nationaal belang zijn ook in de toekomst ruimtelijk mogelijk blijft. De SVIR merkt het bieden van ruimte voor het hoofdnetwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen aan als een onderwerp van nationaal belang. In de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035 (Kamerstukken II 2012/13, 33 473, nr. A/1, die op 12 oktober 2012 is vastgesteld, is dit belang nader uitgewerkt. 

Naast de toevoeging van een titel over buisleidingen van nationaal belang aan het Barro bevat dit besluit nog enkele wijzigingen waarmee een aantal verbeteringen in het Barro en het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) worden aangebracht. 
STB 2014, 213

Verder lezen
Terug naar overzicht