JA 2011/69, Rechtbank Maastricht 16-02-2011, BP4792, 156250/HA RK 10-147

Inhoudsindicatie

Deelgeschil, Schadebeperkingsplicht, Buitengerechtelijke kosten

Samenvatting

Tussen partijen is in geschil of verzoeker aan zijn schadebeperkingsplicht heeft voldaan en of Univé gehouden is de door verzoeker gemaakte maar nog openstaande buitengerechtelijke kosten te voldoen. De rechtbank komt tot het oordeel, dat voordat kan worden toegekomen aan de beantwoording van de vraag of verzoeker heeft voldaan aan de schadebeperkingsplicht, logischerwijs eerst de vraag dient te worden beantwoord of er sprake is van schade wegens verlies aan verdienvermogen. Een beslissing op het geschilpunt omtrent de schadebeperkingsplicht brengt partijen…

Verder lezen
Terug naar overzicht