JAAN 2007/111, Rechtbank Leeuwarden 19-09-2007, BB3917, 84114/KG ZA 07-247

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Motiveringsplicht aanbestedende dienst, Beginsel van eerlijke mededinging, Het aanmerken van een stichting als dochtermaatschappij in de zin van het BW, Zustermaatschappijen

Samenvatting

De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan is in april 2007 gestart met een Europese openbare aanbesteding voor de gunning van raamovereenkomsten voor het verlenen van huishoudelijke verzorging in het kader van art. 10 Wmo. De opdracht is verdeeld in drie percelen. Als gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving gehanteerd. Per perceel zal de Dienst raamovereenkomsten sluiten met…

Verder lezen
Terug naar overzicht