JAAN 2010/39, Rechtbank Haarlem 31-03-2010, BM0516, 166387/KG ZA 10-70

Inhoudsindicatie

Vakbekwaamheid, Bewijsstukken

Samenvatting

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een Europese openbare aanbesteding gehouden voor civieltechnische en bouwkundige werkzaamheden voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: RWZI) te Heiloo. Het gunningscriterium was de laagste prijs en het ARW 2005 was van toepassing. Uit het proces-verbaal van aanbesteding blijkt dat Van der Horst (eiseres) voor de laagste prijs had ingeschreven. Haar is evenwel medegedeeld dat zij niet voor gunning van de opdracht in aanmerking komt, omdat niet is voldaan aan de minimumeisen ten aanzien…

Verder lezen
Terug naar overzicht