JAF 2007/95, RvS 21-12-2007, BC1397, 200700981/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Emissie stoffen, Verbranding afvalstoffen

Samenvatting

Het bestreden besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek van vergunninghoudster om wijziging van de milieuvergunning in verband met het Besluit verbranden afvalstoffen (het Bva). Het college heeft dit verzoek opgevat als een verzoek om wijziging van de vergunning met toepassing van artikel 8.24 van de Wet milieubeheer. Het betoog van de stichting kom erop neer dat wat de emissie van stoffen betreft niet de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij…

Verder lezen
Terug naar overzicht