JAF 2008/28, RvS 09-04-2008, BC9036, 200706272/2 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verzoek handhaving, Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Geurhinder

Samenvatting

Blijkens de stukken is de geuremissie hoger dan de in voorschrift 8.C.2.2.1 opgenomen maximale waarde, zodat het college bevoegd was terzake handhavend op te treden. Ten tijde van het nemen van het bestreden besluit bestond geen concreet zicht op legalisatie. Het college stelt zich op het standpunt dat een andere bijzondere omstandigheid noopt tot het afzien van handhavend optreden. Handhaving zou in dit geval zijns inziens onevenredig zijn ten opzichte de…

Verder lezen
Terug naar overzicht