JAR 2011/155, Commissie Gelijke Behandeling 19-05-2011, , 2011-79 (met annotatie van mr. E. Cremers-Hartman)

Inhoudsindicatie

Lagere of geen bonus wegens zwangerschapsverlof en zwangerschapsgerelateerde ziekte, Geen ongelijke behandeling m/v

Samenvatting

Bij de werkgever geldt een bonusplan op basis waarvan de werknemers aanspraak kunnen maken op een bonus als zij aan bepaalde doelstellingen voldoen. In het plan is bepaald dat over periodes van verlof geen bonus wordt betaald. Bij afwezigheid door ziekte wordt een bonus betaald naar rato van het aantal maanden dat de betreffende werknemer heeft gewerkt. De ondernemingsraad vraagt de Commissie Gelijke Behandeling of deze regelingen niet in strijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht