JB 1998/106, No 26-02-1998, , 98/38 (met annotatie van A.J.C.M. Geers)

Inhoudsindicatie

Toezicht op naleving rookverbod, Bevoegdheden Arbeidsinspectie

Samenvatting

Verzoeker klaagt erover dat de Arbeidsinspectie, naar aanleiding van zijn melding dat het binnen de rijks TBS-inrichting ‘het Meijers Instituut’ afgekondigde rookverbod niet wordt nageleefd, geen interventiemogelijkheden heeft. De Arbeidsinspectie heeft in de eerste plaats toezichthoudende – en daarnaast opsporingsbevoegdheden. De Nationale ombudsman concludeert dat de Arbeidsinspectie alleen verplicht is om vanuit haar toezichtsfunctie een onderzoek in te stellen indien dit verzoek afkomstig is van de ondernemingsraad, danwel een meerderheid van de belanghebbende werknemers, danwel…

Verder lezen
Terug naar overzicht