JB 1998/46, No 23-12-1997, , 97/594 (met annotatie van H. Koning)

Inhoudsindicatie

Openbaarheid van GAK-dossier

Samenvatting

Uit parlementaire geschiedenis blijkt dat de regeling inzake gegevensverstrekking van de Organisatiewet sociale verzekeringen (Osv) prevaleert boven die van de Wet persoonsregistraties.

In casu is geen van de in art. 100 oud Osv (thans art. 98 lid 1 Osv) genoemde uitzonderingsgronden van toepassing op basis waarvan zou kunnen worden afgeweken van de wettelijke plicht tot geheimhouding van gegevens. Het stond het GAK dan ook niet vrij om zonder toestemming van verzoekster gegevens uit haar WW-dossier aan de…

Verder lezen
Terug naar overzicht