JB 2003/248, CRvB 01-07-2003, , 00/5245 ZW (met annotatie van mw. mr. A.H.M. van Eijs)

Inhoudsindicatie

Schending hoorplicht, medische bezwaarschriftprocedure

Samenvatting

De Raad merkt op dat het niet ongeoorloofd is in de daarvoor in aanmerking komende Ziektewetzaken het nader medisch onderzoek door de bezwaarverzekeringsarts tevens als hoorzitting te laten functioneren mits geen afbreuk wordt gedaan aan de door de wetgever beoogde functie van de hoorplicht, de gang van zaken voor alle betrokkenen duidelijk is en ook overigens wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen, waaronder die over de verslaglegging van het horen.

Uitspraak

I. Ontstaan en loop van het geding

Met ingang…

Verder lezen
Terug naar overzicht