JB 2008/46, RvS 23-01-2008, BC2506, 200700877/1 (met annotatie van J.L.W. Broeksteeg)

Inhoudsindicatie

Vernietiging door de Kroon, Geen strijd met de wet en het algemeen belang

Samenvatting

Reeds omdat het besluit van 3 augustus 2005 van de Minister van VROM een vrijstelling van bestemmingsplannen betreft en het PML-besluit daarentegen ziet op het voorkomen of beperken van geluidhinder, kan er geen sprake van zijn dat het PML-besluit is genomen in strijd met het besluit inzake de verleende vrijstelling. Naar het oordeel van de Afdeling is het besluit om deze reden dan ook niet in strijd met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht