JB 2016/104, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:936, nr. 201504569/1/A2 (met annotatie van J.A.F. Peters)

Inhoudsindicatie

Herregistratie huisarts, Regeling met privaatrechtelijk karakter, Geen algemeen verbindend voorschrift, Dwingendheid beoordelingskader, Evenredigheid

Samenvatting

Verzoek om herregistratie afgewezen omdat appellant niet aan de in het Kaderbesluit VCHG en het Besluit huisartsgeneeskunde neergelegde vereisten voldoet. De omstandigheid dat appellant niet voldaan heeft aan de hiervoor geformuleerde eisen betekent echter niet dat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (RGS) niets anders kon dan het verzoek van appellant om herregistratie afwijzen.

Zoals de Afdeling meermalen heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht