JB 2017/38, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3457, 201506475/1/A3 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Besluit, Onbevoegd genomen besluit. Beleidsregel, Vaste gedragslijn, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Verklaring van geen bezwaar, weigering -, afwijken van -, Bijzondere omstandigheden, Motivering

Samenvatting

Appellant is een verklaring van geen bezwaar op veiligheidsniveau A voor de vervulling van de functie van Assistent Defensie Attaché te Belgrado geweigerd, omdat een veiligheidsonderzoek naar zijn Zweeds-Servische echtgenote (persoon) onvoldoende gegevens heeft opgeleverd om een oordeel over zijn betrouwbaarheid te kunnen geven.

Uit het dossier blijken omtrent persoon de volgende feiten. Persoon…

Terug naar overzicht