JBPR 2012/74, Rechtbank Haarlem 29-06-2012, BX1123, 193121/KG ZA 12-277 (met annotatie van mr. M.A.J.G. Janssen en mr. J. van der Kraan)

Inhoudsindicatie

Bewijsbeslag, Conservatoir beslag, Inzagerecht

Samenvatting

Eiseres heeft afgifte en inzage van ter conservering in bewaring genomen bescheiden gevorderd. Er is geen sprake van een IE-zaak, daarom oordeelt de betrokken voorzieningenrechter terecht dat het gelegde conservatoire beslag zijn grondslag vindt in art. 843a Rv jo. 730 Rv, en niet in art. 1019b en 1019c Rv. Art. 843a Rv geeft in samenhang met art. 730 Rv geen sluitende wettelijke basis voor een inzagerecht ten aanzien van ter conservering…

Verder lezen
Terug naar overzicht