JG 2013/2, Raad van State 01-08-2012, BX3316, 13/002 (met annotatie van I.P.A. van Heijst)

Inhoudsindicatie

Ruimtelijke ordening

Samenvatting

Het aanmerken van een binnenplanse ontheffing als een zelfstandige oorzaak van schade heeft tot gevolg, dat bij de planvergelijking een ontheffingsmogelijkheid bij de maximale invulling buiten beschouwing wordt gelaten. Het buiten beschouwing laten van ontheffingsmogelijkheden in de planvergelijking moet niet beperkt worden tot het schadeveroorzakende plan, maar moet ook geschieden bij de vaststelling van de mogelijkheden die het daaraan voorafgaande plan bood. Ook in geval zowel het oude als nieuwe planologisch regime onder de oude WRO tot stand zijn gekomen maakt dit niet anders. Uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht