JG 2016/20, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:382, 201502260/1/A4 (met annotatie van mw. mr. ing. J.J. Thoonen)

Inhoudsindicatie

Privaatrechtelijke belemmering, Verlening omgevingsvergunning (afw. bestemmingsplan)

Samenvatting

Een privaatrechtelijke belemmering staat slechts aan de verlening van een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 Wabo in de weg als die belemmering een evident karakter heeft. Het vonnis van de rechtbank over de overeenkomst tussen appellant en vergunninghouder waarin was bepaald dat er niet mocht worden gebouwd dateert van na de besluiten van het college van burgemeester en wethouders. De Afdeling beziet of ten tijde van de besluiten van het college sprake was van een evidente belemmering…

Verder lezen
Terug naar overzicht