JG 2017/44, RvS 07-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1495, 201600426/1/A1 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. L.C. van Boven)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning, Vergunning van rechtswege, Lex silencio positivo, Afwijken bestemmingsplan

Samenvatting

Voor de vraag of al dan niet van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend is bepalend het antwoord op de vraag welke procedure op de aanvraag van toepassing is. Welke procedure op de aanvraag van toepassing is, hangt af van de activiteit die is aangevraagd. Bij het bepalen welke voorbereidingsprocedure van toepassing is, dient in beginsel het moment dat de aanvraag wordt ingediend als uitgangspunt te worden genomen.

Uitspraak

Appellant was eigenaar van een perceel met…

Verder lezen
Terug naar overzicht