JIN 2013/114, Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 02-04-2013, BZ9688, 200.120.456/01 OK (met annotatie van P. Haas)

Inhoudsindicatie

Enquêteprocedure, Exitregeling, Voorlopige voorzieningen, Schorsing bestuurder

Samenvatting

De te benoemen bestuurder dient een minnelijke regeling tussen partijen te beproeven. Oplossing van het geschil is volgens partijen dat Jalloh Diamond Holding de door haar gehouden aandelen in New Look Holding aan Da Tong Holding verkoopt. Partijen kunnen niet tot overeenstemming komen over de prijs, bij ontstentenis over en weer van de nodige financiële informatie ter bepaling van een reële waarde van de aandelen.

Partijen zijn het er over eens dat de (financiële) administratie van New…

Verder lezen
Terug naar overzicht