JIN 2014/203, Hof Arnhem-Leeuwarden 11-03-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2010, 200.121.598-01 (met annotatie van S.A.L. van de Sande)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige overheidsdaad, Actieve informatieverstrekking, Aansprakelijkheid gemeente voor nalaten informatie te verstrekken over vergunningplicht

Samenvatting

Geen onrechtmatige daad gemeente. De gemeente behoefde de vergunningaanvraag van appellant slechts te toetsen aan die wetten en regelingen ter zake waarvan de gemeente het bevoegd gezag was. Van de gemeente kan niet worden gevergd dat zij met het oog op de mogelijke belangen van de aanvrager naar aanleiding van een vergunningaanvraag een onderzoek verricht naar de vergunningplicht op grond van andere wetten en regelingen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die een activiteit…

Verder lezen
Terug naar overzicht