JIN 2017/146, Hoge Raad 14-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1355, 16/02863 (met annotatie van G.J. de Bock)

Inhoudsindicatie

Onrechtmatige daad, Samenhangende rechtsverhoudingen

Samenvatting

Aansprakelijkheid contractant voor schade derde. Tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door aangesproken contractant is niet vereist voor beoordeling of er sprake is van onrechtmatig handelen jegens de betrokken derde van wie de belangen nauw samenhangen met die overeenkomst. Een derde kan op grond van onrechtmatige daad schadevergoeding vorderen van een contractant waarmee de rechtsverhouding van die derde nauwe samenhang vertoont. Dit is uitgewerkt in onder andere HR 24 september 2004, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog) en HR

Verder lezen
Terug naar overzicht