JIN 2017/86, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3457, 201506475/1/A3 (met annotatie van L.J.M. Timmermans)

Inhoudsindicatie

Onbevoegd genomen besluit, Beleidsregel, Vaste gedragslijn, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Weigering verklaring van geen bezwaar, Afwijken van beleidsregel, Bijzondere omstandigheden, Motivering

Samenvatting

Ingevolge art. 4:84 Algemene wet bestuursrecht bestaat aanleiding af te wijken van een beleidsregel, indien handelen overeenkomstig de beleidsregel voor één of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen belangen. Bij gebreke van een nadere motivering heeft de minister zich niet in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen…

Terug naar overzicht