JM 2007/167, RvS 24-10-2007, , 200700603/1 (met annotatie van Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Aantasting natuurlijke kenmerken, Natura 2000-gebied, Herstel bodemleven, Kokkelvisserij

Samenvatting

De minister van LNV (verweerder) heeft een artikel 19d Nbw 1998-vergunning verleend voor de mechanische kokkelvisserij in de Oosterschelde; een beschermd (staats-)natuurmonument en Natura 2000-gebied ingevolge de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Stichting ‘De Faunabescherming’ (appellante) heeft hiertegen bij de Raad van State beroep ingesteld. De vergunning zou ten onrechte zijn verleend, omdat niet is voldaan aan de eis dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht