JM 2012/68, RvS 21-03-2012, BV9455, 201108112/1/1/A3 (met annotatie van L. Boerema)

Inhoudsindicatie

Laatvlieger, Meervleermuis, Watervleermuis, Buizerd, Roek, Sperwer, Kleine modderkruiper, Bittervoorn, Vleermuistunnel, Vaste rust- of verblijfplaats, Overtreding art. 11 Ffw

Samenvatting

In casu is beroep ingesteld tegen het besluit van 7 juni 2011 waarin de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland (hierna: Rijkswaterstaat) ontheffing heeft verleend van de in artikel 11 van Ffw neergelegde verbodsbepalingen ten behoeve van de laatvlieger, meervleermuis, watervleermuis en de buizerd bij Deinum

Verder lezen
Terug naar overzicht