JM 2013/105, RvS 06-03-2013, BZ3404, 201207314/1/T1/R1 (met annotatie van R. van Bommel)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Conserverend, Onderzoeksverplichting, Zorgvuldigheidsbeginsel, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

Het bestreden bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het planologische regime voor vrijwel de gehele kern Weerselo en is overwegend conserverend van aard. Appellant betoogt dat de raad heeft verzuimd om onderzoek te doen naar mogelijke gevolgen van de bouw- en gebruiksmogelijkheden zoals geur-, stof- en geluidsoverlast. Uit de toelichting bij het bestemmingsplan volgt dat, gelet op het conserverende karakter van het plan, de raad als uitgangspunt heeft dat aanvullend…

Verder lezen
Terug naar overzicht