JM 2013/11, HvJ EU 22-11-2012, , nr. C-258/11 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vragen, Conclusies Advocaat Generaal, Hof van Justitie van de Europese Unie, Speciale beschermingszones, Natura 2000, Beoordeling gevolgen, Gevolgen plan of project, Natura 2000-gebied, Natuurlijke kenmerken

Samenvatting

Het Ierse Supreme Court heeft aan het HvJEU prejudiciële vragen gesteld inzake uitleg van artikel 6, lid 3, Habitatrichtlijn. Die vragen spitsen zich toe op de uitleg van de zinsnede ‘aantasting van de natuurlijke kenmerken’ van een Natura 2000-gebied. Wat de ‘natuurlijke kenmerken’ aangaat, gaat…

Verder lezen
Terug naar overzicht