JM 2013/80, RvS 01-05-2013, BZ9090, 201209796/1/T1/R4 (met annotatie van R. van Bommel)

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan, Terinzagelegging, Op de zaak betrekking hebbend stuk, Openbaarmaking, Openbaarmakingsplicht

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft een wijzigingsplan vastgesteld dat voorziet in de wijziging van de bestemming van het gebied met de aanduiding "Wro-zone-wijzigingsgebied 03" in de bestemming "Water", ten behoeve van de aanleg van een watergang. Appellante stelt dat het college ten onrechte niet alle voor de beoordeling van het ontwerpplan benodigde stukken ter inzage heeft gelegd en wijst daarbij op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht