JM 2014/51, HvJ EU 27-02-2014, , C-521/12 (met annotatie van J.M.I.J. Zijlmans)

Inhoudsindicatie

Natura 2000-gebieden, Passende beoordeling, Mitigerende maatregelen, Compenserende maatregelen, Instandhoudingsmaatregelen, Tijdelijke gevolgen, Aantasting natuurlijke kenmerken, ADC-criteria

Samenvatting

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wenst van het Hof te vernemen of de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied worden aangetast in de zin van de Habitatrichtlijn, indien in het kader van een wegverbredingsproject in het gebied een areaal van gelijke of grotere omvang van het in het geding zijnde habitattype blauwgraslanden tot ontwikkeling wordt gebracht. En, indien…

Verder lezen
Terug naar overzicht